Algemene Voorwaarden CoolCurl.nl
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
  is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
  om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
  informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
  zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: M Zubair
  Handelend onder de naam/namen:
  CoolCurl.nl
  Vestigingsadres:
  Clingendaal 43, 3075LL Rotterdam
  Telefoonnummer: 0687022433
  Bereikbaarheid:
  Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
  E-mailadres: info@coolcurl.nl
  KvK-nummer: 83685715
  Btw-nummer: NL003859920B82
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
  consument.
 11. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 12. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
  deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument
  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 13. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.
  Artikel 4 – Het aanbod
 14. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 15. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 16. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
  wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
  de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
  en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
  worden gesloten;
  • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  en
  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 17. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 18. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer
  is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 19. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 20. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
  de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 21. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
  terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
  overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
  van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 22. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
  op de eerste levering.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
 23. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 24. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
  aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
 25. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende
  producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de
  consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de
  door de ondernemer aangegeven methode.
  Bij levering van diensten:
 26. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,
  ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 27. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
  de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 28. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 29. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
  is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
  webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 30. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
  voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 31. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
  ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 32. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
 33. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 34. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 35. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
  regelingen of bepalingen.
 36. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
  dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 37. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 38. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik.
 39. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 40. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 41. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
  heeft gemaakt.
 42. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
  is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
  afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
  dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft
  in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 43. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 44. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
  vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 45. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
 46. Als klant onjuist adres doorgeeft en bedrijf pakket terug krijgt dan verzend kosten
  worden door klant betaald.
 47. Als klant hebt pakket bij ophaal locatie niet opgehaald en pakket na bepaald period
  terug gestuurd is, dan verzend kosten worden betaald door klant.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
 48. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 49. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 50. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
  of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
  bedongen.
  Verlenging
 51. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 52. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 53. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste
  drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
  eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 54. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 55. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
  een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
  maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
  einde van de overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
 56. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van
  de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
  het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 57. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden
  nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
  bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 58. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 59. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
  redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 14 – Klachtenregeling
 60. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 61. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd.
 62. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 63. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  Artikel 15 – Geschillen
 64. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 65. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting
  WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing
  gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting
  GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
  ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Bezorgen
  CoolCurl.nl verzendt uw bestelling binnen 1 werkdag nadat uw bestelling is betaald. Bij een
  bankoverschrijving geldt het binnen 2 werkdagen nadat het bedrag bijgeschreven is op onze
  rekening. De pakketten worden afhankelijk van de gekozen vervoerder van maandag tot en
  met zaterdag geleverd, tenzij het een feestdag betreft.
  Het kan gebeuren dat een artikel is uitverkocht zonder dat het in de webshop vermeld staat.
  In dat geval nemen wij contact met u op om te zoeken naar de beste oplossing.
  De gewenste datum en tijdstip kunt u bij het plaatsen van de bestelling vermelden bij
  opmerkingen. Wij zullen dit in een e-mail of telefonisch aan u bevestigen.
  Verzendkosten
  CoolCurl.nl hanteert de volgende (bijdrage in de) verzendkosten:
  land postbedrijf prijs gratis
  verzending
  levering
  nederland DHL € 4,95 € 35 Volgende dag
  levering
  belgië DHL € 4,95 € 50 Volgende dag
  levering
  frankrijk dhl/deutsche
  post
  € 8,95
  3 / 4 werkdagen
  levertijd
  duitsland dhl € 6,95 € 75 3 / 4 werkdagen
  levertijd
  alle prijzen zijn inclusief btw, verpakking en administratiekosten.
  het is helaas niet mogelijk om op een postbus adres af te leveren.
  Ben je niet thuis op de genoemde afleverdag?
  Geen probleem! de bestelling wordt dan naar het dichtstbijzijnde postkantoor geleverd. De
  postbezorger zal hierover een bericht achterlaten in je brievenbus. Neem dit papier samen
  met je id. bewijs mee naar het postkantoor om daar je pakketje af te halen.
  afhalen van uw bestelling
  wij hebben geen winkel. Betaling van de bestelling kan vooraf met ideal, bankoverschrijving,
  afterpay of creditcard.
  bestelling geannuleerd
  als u uw bestelling annuleert, vergoeden wij alle ontvangen betalingen, inclusief de
  verzendkosten.